توضیح المسائل مراجع در مورد نماز قضا پدر که بر عهده پسر بزرگ است

مجموعه جمع آوری شده از توضیح المسائل مراجع

سرور گرامی در این بخش از مراجع مختلف بخشی از متن توضیح المسائل مربوط به موضوع این سایت عینا با ذکر منبع آورده شده است تا شما بتوانید به راحتی به حکم مرجع خود مراجعه و عمل نمائید.