توضیح المسائل / سایر احکام نماز / اجير گرفتن براي نماز

ایت الله نوری همدانی (مساله1530 )بعد از مرگ انسان مي شود ، براي نماز و عبادتهاي ديگر در زندگي بجا نياورده ، ديگري را اجير کنند يعني به او مزد دهند که آنها را بجا آورد . و اگر کسي بدون مزد هم آنها را انجامدهد صحيح است.

(مساله1531)انسان مي تواند براي بعضي از کارهاي مستحبي مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان عليهم السلام ، از طرف زندگان اجير شود ، و نيز مي تواند کار مستحبي را انجام دهد و ثواب آن را براي مردگان يا زندگان هديه نمايد .

(مساله1532)کسي که براي نماز قضاي ميت اجير شده ، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز راروي تقليد صحيح بداند واگر عالم به کيفيت احتياط باشد و احتياط کند اشکال ندارد.

(مساله1533)اجير بايد موقع نيت ، ميت را معين نمايد . و لازم نيست اسم او را بداند ، پس اگر نيت کند از طرف کسي نماز مي خوانم که براي او اجير شده ام کافي است .

(مساله 1534) اجير بايد خود را بجاي ميت فرض کند و عبادتهاي او را قضا نمايد و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او هديه کند کافي نيست .

(مساله1535)بايد کسي را اجير کنند که اطمينان داشته باشند که نماز را مي خواند و اگر شک داشته باشند که صحيح انجام مي دهد يا نه اشکال ندارد .

(مساله1536)کسي که ديگري رابراي نمازهاي ميت اجير کرده ، اگر بفهمد که عمل را بجا نياورده ، يا باطل انجام داد ، بايد دوباره اجير بگيرد .

(مساله1537)هرگاه شک کند که اجير عمل را انجام داده يا نه همينکه بگويد انجام داده ام کافي است ولي اگر شک کند که عمل او صحيح بوده يا نه ، گرفتن اجير لازم نيست .

(مساله 1538)کسي را که عذري دارد و مثلاً نشسته نماز مي خواند نميشود براي نمازهاي ميت اجير کرد ، بلکه بنابر احتياط واجب بايد کسي را هم با تيمم يا جبيره نماز مي خواند اجير نکنند . اگرچه نماز ميت هم همانطور قضا شد ، باشد .

(مساله 1539) مرد براي زن و زن براي مرد مي تواند اجير شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تکليف خود عمل نمايد .

(مساله1540)لازم نيت قضاي نمازهاي ميت به ترتيب خوانده شود ، اگر چه بدانند که ميت ترتيب نمازهاي خود را مي دانسته است . بلي نمازهائي که اداء آنها ترتيب دارد مثل نماز ظهر و عصر يا مغربو عشاء از يک روز بايد به ترتيب قضا شود .

(مساله1541)اگر با اجير شرط کنند که عمل را بطور مخصوصي انجام دهد ، بايد همانطور بجا آوردو اگر با او شرط نکنند بايد در آن عمل به تکليف خود رفتار نمايد و احتياط مستحب آن است که از وظيفة خودش و ميت هر کدام که به احتياط نزديکتر است به آن عمل کند مثلاً اگر وظيفة ميت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تکليف او يک مرتبه ، سه مرتبه بگويد .

(مساله 1542)اگر با اجير شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند ، بايد مقداري از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد .

(مساله1543)اگر ميت ترتيب نمازهائي را که قضا شده مي دانسته و انسان بخواهد براي آن نمازها اجير بگيرد لازم نيست براي هر کدام آنها وقتي را معين نمايد .

(مساله1544)اگرکسي اجير شود که مثلاُ در مدت يک سال نمازهاي ميت را بخواند و پيش ازتمام شدن سال بميرد،بايد براي نمازهائي که مي دانند بجا نياورده ديگري را اجير نمايند بلکه براي نمازهائي هم که احتمال ميدهند بجا نياورده بايد بنابر احتياط واجب اجير بگيرند

(مساله1545)کسي را که براي نمازهاي ميت اجير کرده اند ، اگر پيش از تمام کردن نمازها بميرد و اجرت همة آنها را گرفته باشد، انچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند ، بايد اجرت مقداري را که نخوانده از مال او به ولي ميت بدهند مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده ، بايد نصف پولي را که گرفته از مال او به ولي ميت بدهند و اگر شرط نکرده باشند ، بايد ورثه اش از مال او اجير بگيرند . اما اگر مال نداشته باشد بر ورقة او چيزي واجب نيست .

(مساله1546)اگر اجير پيش از تمام کردن نمازهاي ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ، بايد از مال او براي نماازهائي که اجير بوده ديگري را اجير نمايند واگر چيزي زياد آمد ، در صورتي که وصيت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند . و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند.