توضیح المسائل / نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است

ایت الله خراسانی مساله 1398- اگر پدر نمازهای واجب خود را به جا نیاورده باشد ، و می توانسته است قضا کند - و بنابر احتیاط - هر چند از روی نافرمانی ترک کرده باشد ، یا صحیح به جا نیاورده باشد ، بر پسر بزرگترش واجب است که بعد از مرگش به جا آورد ، یا برای او اجیر بگیرد ، و قضای نمازهای مادر بر او واجب نیست هر چند احوط است.

مساله 1399- اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدرس نماز قضا داشته است یا نه ، چیزی بر او واجب نیست.

مساله 1400- اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به جا آورده یا نه ، بنابر احتیاط واجب قضا نماید.

مساله 1401- اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است ، قضای نماز پدر بر هیچکدام از پسرها واجب نیست ، ولی احتیاط مستحب آن است که به نحو وجوب کفائی به جا آورند یا نماز را بین خودشان قسمت ککنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.

مساله 1402- اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند، بعد از آن که اجیر نماز او را به طور صحیح به جا آورد، از پسر بزرگتر ساقط می شود.

مساله 1403- اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند ، مثلا قضای نماز صبح و مغرب و عضا مادرش را باید بلند بخواند.

مساله 1404- کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا کند ، هرکدام را اول به جا آورد صحیح است.

مساله 1405- اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر تابالغ یا دوانه باشد، وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید، باید نماز پدر را قضا نماید.

مساله 1406- اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز پدر را قضا کند بمیرد، برپسر دوم چیزی واجب نیست.