توضیح المسائل : نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است

ایت الله سیستانی 1399 - اگـر پدر نماز خود را بجا نياورده باشد و مى توانسته است قضا كند , چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده باشد , بر پسر بزرگترش بنابر احتياط واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد يا براى او اجير بگيرد , و قضاى نمازهاى مادر بر او واجب نيست هر چند بهتر است .

1400 - اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدرش نماز قضا داشته يا نه چيزى بر او واجب نيست .

1401 - اگـر پـسـر بـزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه , بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد.

1402 - اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است , قضاى نماز پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست . ولى احتياط مستحب آن است كه نماز او را بين خودشان قسمت كنند , يا براى انجام آن قرعه بزنند.

1403 - اگـر مـيـت وصـيت كرده باشد كه براى نماز او اجير بگيرند , بعد از آن كه اجير نماز او را به طور صحيح بجا آورد , بر پسر بزرگتر چيزى واجب نيست .

1404 - اگـر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند , بايد در جهر و اخفات بتكليف خود عمل كند , پس قضاى نماز صبح و مغرب و عشاى مادرش را بايد بلند بخواند.

1405 - كـسـى كه خودش نماز قضا دارد , اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند هر كدام را اول بجا آورد صحيح است .

1406 - اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد , بر او واجب نيست نماز پدر را قضا نمايد.

1407 - اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد بر پسر دوم چيزى واجب نيست .